PRESS RELEASE BY THE NORWEGIAN-RUSSIAN CHAMBER OF COMMERCE

07.10.2021
KONKURANSEVRIDENDE UTFORDRINGER FOR NORSK INDUSTRI SOM ARBEIDER MED RUSSLAND:
 

Norsk-russisk handelskammers (NRCC) medlemmer uttrykker stor bekymring over konsekvensene av norske reiserestriksjoner for inn- og utreise til/fra Russland. Reglene er kompliserende og hemmer handelen. Dette er den senere tid dessuten blitt meget konkurransevridende ved at en del EU land ikke har de samme restriksjonene i samband med utøvelse av handel med Russland.

Norsk–russisk handelskammer mottar for tiden mange bekymringsmeldinger om problemstillingen fra ledende norske industribedrifter både innen energi, fiskeriutstyrs- og maritim sektor.

En gjeldende liste over 60 land, utarbeidet av russiske myndigheter, tillater personell fra disse land forenklet og problemfri innreise til Russland.

Norge er ikke med på listen. Eksempel på land med forenklet innreise til Russland er bla. Kina, India, US, Japan, UK, Frankrike, Italia, Tyskland, Spania, Finland og Island.

Flere av norske bedrifters konkurrenter innen særskilt maritim sektor har derved fått en forretningsfordel som våre medlemmer finner uforståelig ikke kan innrømmes nordmenn.

Som følge av at Norge ikke er kommet med på denne listen, forventer enkelte av de norske foretakene å tape betydelige kontrakter på flere titalls millioner.

I et skriv til norske myndigheter sist uke har NRCC skriftlig formidlet foretakenes og foreningens bekymringer og ber norske myndigheter bidra til at norsk industri kommer på samme liste som øvrige 60 land slik at vi kan operere i Russland på ellers like vilkår som blant annet flere EU land, uttaler styreleder Hans Chr Dall Nygaard og daglig leder Hans-Olav Rekdal i Norsk–Russisk Handelskammer.

___________________________________________________________________

For mer informasjon:
Hans Christian Dall Nygård, Styreleder i NRCC, mob.: +47 90 57 67 43
Hans-Olav Rekdal, Daglig Leder i NRCC, mob.: +47 95 14 82 92
 

English translation

COMPETITIVENESS OF THE NORWEGIAN INDUSTRY WORKING WITH RUSSIA IS AFFECTED:

Members of the Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC) express great concern about the consequences of Norwegian travel restrictions for travelling to/from Russia. In recent times, this has also affected industry’s competitiveness as some of EU-countries do not have the same restrictions on entry which negatively effect trade with Russia.

Norwegian-Russian Chamber of Commerce is currently receiving many reports of concern about this issue including from some of the leading Norwegian companies within energy and maritime sectors and from producers of equipment for fisheries.

A list of 60 countries, issued by the Russian authorities, allows personnel from these countries a simplified and trouble-free entry into Russia.

Norway is not included on this list. Examples of countries with simplified entry into Russia are China, India, USA, Japan, UK, France, Italy, Germany, Spain, Finland and Iceland among others.

Several of Norwegian companies' competitors especially within maritime sector have thus gained a business advantage, and NRCC members find it difficult to understand, why the same can’t be granted to Norwegian companies.

As a result of Norway not being included on this list, some of the Norwegian companies expect to lose significant contracts worth tens of millions Norwegian krones.

‘In a letter to the Norwegian authorities last week, the NRCC conveyed members’ concerns and asked the Norwegian authorities to contribute to the efforts aimed to include Norwegian industry on the same list as the other 60 countries, so that we can operate in Russia on otherwise equal terms’, say Chairman of the NRCC BoD Hans Chr. Dall Nygaard and Managing Director of NRCC Hans-Olav Rekdal.
___________________________________________________________________
For more information:
Hans Christian Dall Nygård, Chairman of the NRCC BoD, cell: +47 90 57 67 43
Hans-Olav Rekdal, Managing Director of NRCC, cell: +47 95 14 82 92
 

 


About.

The aim of the NRCC is to stimulate and improve business relations between Norwegian and Russian companies regarding import, export, shipping, business development, tourism or investment activities. More...

Contact.

Strandveien 50
1366 Lysaker, Norway

Phone: (+47) 21 01 57 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Connect!

Connect with NRCC.

ChamberWatch.

Please sign up for the latest news about the NRCC.

Utviklet av www.viis.no